Профил Настройки Оценка Съобщения Любими Изход
Заглавна страница Общи условия и правила - pojenski.bg

Общи условия и правила - pojenski.bg

Отговорност

1. Pojenski.bg не носи отговорност за съдържание публикувано от потребителите. 2. Екипът на Pojenski.bg не носи отговорност за качеството или описанието на арикулите, които потребителите купуват, продават и разменят на страницата. Потребителите носят отговорност за всеки артикул, който публикуват на сайта. На страницата функционира рейтингова система с оценки, която да помогне на потребителите да се ориентират за надеждността на купувачи,продавачи и артикули спрямо дадената им оценка. 3. Pojenski.bg не носи отговорност за недоставени или незаплатени стоки. 4. Екипът на Pojenski.bg не носи отговорност за материални и нематериални вреди, нанесени от физически или юридически лица, които са пряк или косвен резултат от информацията публикувана на сайта pojenski.bg

Защита на личните данни

1. Данните на потребителите на pojenski.bg са конфиденциални. Защитени са от неавторизирана употреба. Личните данни на потребителите няма да бъдат предоствяни на трети страни без позволение на потребителите. 2. Pojenski.bg си запазва правото да предоставя email адреса на блокирани потребители, на други потребители с които те имат неизпълнени поръчки и/или плащания. 3. С регистрирането си в сайта, потребителят се съгласява с правилата на pojenski.bg. Потребителите ще бъдат блокирани ако нарушават правилата на сайта. 4. Администраторите на pojenski.bg имат правото да използват цялата информация предоставена от потребителите при регистрация. 5. Администраторите на pojenski.bg имат права върху снимките и техните описания, публикувани на сайта. 6. Информация за потребител, публикувал неправомерна или противоречива информация могат да бъдат предоставени на трети страни само съгласно законите на Р. България. 7. Данните на потребители, отказали се от профила си на сайта, се пазят в базата данни на pojenski.bg в рамките на три месеца. 8. Копирането на части или целия сайт, без съгласие от администраторите на pojenski.bg е незаконно. Забранено е и превеждането, адаптирането и използването на сайта и информацията в него на други езици и в други държави, както и всякакви действия, които нарушават правата на създателите на сайта.

Правила за закупуване и ползване на промо позиции

Закупуването и използването на промо позиции е свързано с конкретен артикул и неговата реклама. Ако закупената промо позиция не се използва в рамките на нейната валидност, тя се счита за ползвана и сумата за покупката й не се възстановява. Рекламираните артикули трябва да отговарят на правилата на сайта. В противен случай могат да бъдат изтрити без предупреждение и възможност за замяна на промо позицията или връщане на сумата за покупка. Закупени промо позиции не могат да се заменят или прехвърлят .
Ние сме голяма женска общност, в която можете да продавате, купувате и разменяте дрехи, аксесоари и козметика.
Купувам - Продавам